CONTACT US

SALES

Salman Shaikh   |   +91 - 90990 69511
Hasib Kapadia   |   +91 - 99250 04822

ACCOUNTS

Rafiq Malek       |   +91 - 99250 34725
Akhtar Hussain  |   +91 - 99099 27669

EXPORT

M K Saiyed   |   +91 - 97129 87360

DUBAI BRANCH

Zaid Kapadia    |   +971 56 7533173
Hasib Kapadia  |   +971 50 8405793